Gebruiksovereenkomst Backup-Online Compuvision-IT

Onderstaand treft u de gebruiksovereenkomst voor het gebruik van Compuvision Back-up Online op uw computer, u gaat deze overeenkomst aan met 1. COMPUVISION-IT, 2. TEAMVIEWER (producent van ITbrain en Airbackup) / Acronis en 3. KLANT (in dit geval U).
DOOR OP ‘ACCEPTEREN’ OF ‘BESTELLEN’ TE KLIKKEN OF ONZE SOFTWARE TE (LATEN) DOWNLOADEN OF OP ANDERE WIJZE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, RETOURNEER, VERWIJDER OF VERNIETIG DAN ONMIDDELLIJK ALLE EXEMPLAREN VAN ONZE SOFTWARE DIE IN UW BEZIT ZIJN. Met betaling van de eerste factuur voor het gebruik van ITbrain / Airbackup / Acronis Backup Online gaat u tevens ook akkoord met onze voorwaarden zoals in deze overeenkomst beschreven.

1. LICENTIEVERLENING
Wij verlenen u hierbij een licentie voor het gebruik van het Product gedurende de licentieperiode tussen 01 januari van het lopende jaar tot en met 31 december van datzelfde jaar. Zonder schriftelijke opzegging voor 01 december van het lopende licentiejaar, wordt de software door Compuvision-IT automatisch verlengd met 1 jaar. De verleende licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en de omvang ervan is afhankelijk van het aantal GB van de geselecteerde bestanden er geselecteerd wordt.

2. BEPERKINGEN
Tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze EULA, mag u niet direct of indirect:

uw licentierechten overdragen, toekennen of onderlicentiëren aan enige andere persoon of entiteit, of onze Software (laten) gebruiken voor diensten van derden. (U erkent dat enige poging tot overdracht, toekenning of onderlicentiëring of gebruik ongeldig is.)
fouten in het Product corrigeren of het Product anderszins wijzigen of aanpassen of decompileren, decoderen, demonteren, reverse engineeren of proberen enige broncode of onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten of programmering of interoperabiliteitsinterfaces van het Product of van bestanden die het Product bevat of die worden gegenereerd met behulp van het Product, te reconstrueren of te ontdekken of anderszins het Product te herleiden tot een voor mensen leesbare vorm.
technologische beveiligingsmaatregelen in het Product omzeilen of een methode verschaffen om deze te omzeilen.
het Product gebruiken op een manier waarvoor wij geen uitdrukkelijke toestemming geven in deze EULA.

3. VERTROUWELIJKHEID
Ons Product omvat belangrijke elementen (bijv. organisatie, algoritmen, logica) die wij behouden als vertrouwelijke informatie; het is een handelsgeheim en eigendom van Teamviewer / Acronis, onze leveranciers of licentiegevers (Compuvision-IT), waaronder het specifieke interne ontwerp en opbouw van individuele programma’s en begeleidende interface-informatie. U dient ons Product vertrouwelijk te houden en onthulling van zijn vertrouwelijke aspecten te verhinderen. Ons Product is beschermd door Amerikaanse, Europese en internationale octrooi- en auteursrechten of andere wetten en verdragen.

4. VOORBEHOUD VAN RECHTEN
U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten aan ons Product bij ons en onze licentiegevers berusten. Rechten aan ons Product worden gelicentieerd (niet verkocht). U hebt geen ander recht of aanspraak op ons Product dan het beperkte recht dat onder deze EULA wordt verleend. Wij en onze licentiegevers houden het eigendom aan alle exemplaren van ons Product en behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk onder deze EULA aan u zijn verleend. Een deel van het Product kan software van derden, waaronder opensourcesoftware (“Open Source”), bevatten of hieruit bestaan, die u mag gebruiken onder de voorwaarden van de specifieke licentie waaronder deze wordt gedistribueerd. Eigendomsrecht aan Open Source en andere software van derden berust bij de desbetreffende licentiegever(s). Open Source of andere software van derden die met het Product wordt verschaft of hier deel van uitmaakt, wordt op ‘AS IS’ basis en zonder enige garantie verschaft.

5. GEGEVENSBESCHERMING
Vanwege encryptie aan client-zijde kan en zal TeamViewer, Acronis en Compuvision-IT (oftewel de makers van Back-up Online) geen toegang hebben tot de inhoud van uw back-up gegevens of deze analyseren. TeamViewer, Acronis en Compuvision-IT en u zullen de bepalingen van toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming naleven. TeamViewer, Acronis en Compuvision-IT nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg serieus en houdt zich strikt aan de wetten inzake gegevensbescherming die hiervoor gelden. De makers van Back-up Online verzamelen, verwerkt en gebruikt uw gegevens voor de implementatie en afhandeling van de contractuele relatie met u voor het Backup Online Product. Verder kunnen wij deze informatie gebruiken om u aanbiedingen te doen die op basis van uw gebruik van het Product interessant voor u zouden kunnen zijn. Uw gegevens worden zonder uw voorafgaande toestemming niet gedeeld met derden, bijv. adverteerders. Door deze EULA te accepteren gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gedeeld met onze vertrouwde zustermaatschappijen en serviceproviders voor de veilige opslag van uw gegevens. Als u bent gevestigd in de EU, zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend binnen de EU worden verzameld en opgeslagen. Als u bent gevestigd buiten de EU, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen op andere locaties die dezelfde veiligheidsstandaarden gebruiken. Tijdens het gebruik van het Product worden bepaalde persoonlijke gegevens zoals IP-adressen verzameld en opgeslagen. De makers van Back-up Online gebruiken deze informatie om gebruikers van het Product aanbiedingen te doen die op basis van hun gebruik van het Product interessant voor hen zouden kunnen zijn. Als u de aanzet wilt geven tot het wissen of wijzigen van de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar legal@teamviewer.com of info@compuvision.nl
Niet-persoonlijke of anonieme gegevens kunnen automatisch worden verzameld om de functionaliteit van en uw ervaring met ons Product te verbeteren, met name om de verschaffing van software-updates, support, inhoud, technologische beveiligingsmaatregelen en andere diensten te faciliteren en verbeteren. U gaat ermee akkoord dat verzamelde niet-persoonlijke of anonieme gegevens voor verwerking naar een van onze wereldwijde kantoren of filialen kunnen worden gestuurd.

6. INHOUDUPDATES, TECHNOLOGISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Automatische synchronisatie of updates met onze servers of systemen zijn soms nodig om optimaal gebruik te waarborgen (‘Inhoud’). Dergelijke inhoud kan u regelmatig in diverse formaten worden verschaft. Onze producten kunnen ook technologische beveiligingsmaatregelen bevatten zoals een licentiesleutel of -code om onbeperkt kopiëren te verhinderen of de gebruiksduur of functionaliteit te beperken op basis van de door u gekochte licentie. U gaat er ook mee akkoord dat ons Product automatisch contact met ons opneemt voor het ontvangen van deze inhoud.

7. KOSTEN / BELASTINGEN / OPZEGGING
Na installatie wordt bepaald hoeveel data er afgenomen wordt (per bundel). De bundel is inclusief gratis installatie door een medewerker van Compuvision-IT en exclusief kosten data terugzetten bij calamiteiten. Het terugzetten van data zal geschieden tegen de dan geldende tarieven welke vooraf mondeling (op verzoek schriftelijk) aan u gecommuniceerd. U gaat ermee akkoord Compuvision-IT alle kosten te betalen zoals vermeld op uw jaarlijkse onderhoudsfactuur. Is er voor 01 december van het lopende jaar geen schriftelijke opzegging dan gaat Compuvision-IT ervan uit dat u uw licentie met 1 jaar verlengt en verplichten wij u de kosten van de afname van het aantal GB dat u afneemt ook aan ons te voldoen (minimale kosten zijn 1 GB = € 15,00). Na betaling van de jaarlijkse onderhoudsfactuur zal de licentie van uw Back-up Online product automatisch met 1 jaar verlengd. Aan het eind van elk lopend jaar wordt bekeken of de huidige databundel nog voldoende is voor uw gebruik en waar nodig zal de databundel door Compuvision-IT verhoogd / verlaagd worden. Als blijkt dat de databundel de vooraf betaalde bundel heeft overschreden dan zal er een afrekening voor de extra gebruikte GB volgen.
Met betaling van de eerste factuur voor het gebruik van Back-up Online gaat u akkoord met onze voorwaarden zoals in deze overeenkomst beschreven.
Wordt er voor 01 december van het lopende jaar schriftelijk opgezegd dan zal uw account komen te vervallen en bent u ons geen kosten meer verschuldigd. Na opzegging moet u al het gebruik van ons Product staken, alle exemplaren van ons Product en al zijn onderdelen vernietigen of, op ons verzoek, dergelijke exemplaren en onderdelen naar ons terugsturen.
Wij hanteren voor deze dienst het hoge BTW-tarief aan vorlgens de Nederlandse wetgeving van 21% BTW.

8. EXPORTCONTROLE
U gaat ermee akkoord dat ons Product niet wordt gebruikt, verzonden, overgebracht of geëxporteerd in/naar een land of iemand dat/die Europese of Amerikaanse exportcontroleregelingen schendt of dat/die op enige manier is verboden door het Europese Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid of de Amerikaanse Export Administration Act. Met gebruik van ons Product erkent u dat u niet bent gevestigd of woont in of onder controle van een dergelijk land. Verder neemt u de complete verantwoordelijkheid voor gebruik van ons Product.

9. GARANTIE
Wij garanderen onze commerciële gebruikers dat ons Product vrij is van materiaaldefecten gedurende een periode gelijk aan de kortste van uw licentieperiode zoals vermeld op uw toepasselijke Softwarebestelformulier of twee jaar vanaf de datum waarop u ons Product heeft ontvangen.
Een garantie voor defecten wordt niet verleend voor privégebruikers, tenzij het defect met opzet werd verborgen. Aanvullingen of updates bij ons Product, waaronder servicepacks, patches of fixes, die aan u werden verschaft, en in onze Software aanwezige software met eigendomsrechten van derden of opensourcesoftware vallen niet onder enige garantie. Deze worden verschaft op een ‘as is’ basis. Deze garantie is specifiek voor u en is niet overdraagbaar.
De bovengenoemde regelingen tasten uw andere wettelijke rechten niet aan. Rectificatie is gratis voor u. Garantieclaims zijn uitgesloten, indien het falen van ons Product het gevolg is van een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik, een virus of gebruik nadat een upgrade voor u ter beschikking werd gesteld. Om te zorgen voor een ononderbroken service is het alleen uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er een constante internetverbinding en elektrische voeding aanwezig is, en dat de Software wordt geïnstalleerd op een ondersteund platform en in overeenstemming met de instructies van Back-up Online.
MET UITZONDERING VAN DATGENE WAT HIERBOVEN IS BESCHREVEN, WORDT ONS PRODUCT OP ‘AS IS’ BASIS AAN DE GEBRUIKER VERSCHAFT. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SPECIFICATIES OF FUNCTIES IN ONS PRODUCT AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE WERKING VAN ONS PRODUCT ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN OF DAT DEFECTEN IN ONS PRODUCT ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD EN WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET FALEN VAN EVENTUELE ENCRYPTIE-ALGORITMEN, HIERMEE SAMENHANGENDE SLEUTELS OF ANDERE BEVEILIGINGSMAATREGELEN. WIJ ZIJN OOK NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET FEIT DAT ER GEEN BACK-UPS VAN GEGEVENS WORDEN GEMAAKT, HET VERLIES OF DE CORRUPTIE VAN GEGEVENS, TENZIJ DERGELIJKE GEGEVENS IN SAMENHANG MET ONS PRODUCT WORDEN GEBRUIKT. WIJ GARANDEREN NIET DAT HET PRODUCT ZAL WERKEN MET PRODUCTEN VAN DERDEN. VERDER GARANDEREN WIJ NIET DAT HET PRODUCT OF SPECIFIEK ONTWORPEN VERSIES BESCHIKBAAR ZULLEN BLIJVEN VIA ONLINEWINKELS OF -MARKTEN VAN DERDEN OF VOOR SPECIFIEKE APPARATEN OF SYSTEMEN DIE DOOR DERDEN ZIJN GEPRODUCEERD.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Compuvision-IT bespreekt in overleg met u tijdens de installatie van het product welke mappen en / of bestanden er in de backup opgenomen worden. Na installatie bent u vrij hier bestanden aan toe te voegen en/of te verwijderen, hetzij wel voor eigen risico. Mocht blijken dat er na het terugzetten van een Backup blijkt dat er bestanden missen dan is Compuvision-IT hier niet aansprakelijk voor. Klant (u) is dus zelf verantwoordelijk voor welke bestanden er geback-upt worden. Aan het eind van elk lopend jaar wordt bekeken of de huidige databundel nog voldoende is voor uw gebruik en waar nodig zal de databundel door Compuvision-IT verhoogd / verlaagd worden. Als blijkt dat de databundel de vooraf betaalde bundel heeft overschreden dan zal er een afrekening voor de extra gebruikte GB volgen. Met betaling van de eerste factuur voor het gebruik van Back-up Online gaat u akkoord met onze voorwaarden zoals in deze overeenkomst beschreven.

11. VRIJWARING
U gaat ermee akkoord Compuvision-IT, TeamViewer en Acronis zijn moeder-, partner- of dochtermaatschappijen, directeuren, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren voor claims, verliezen, eisen of schade, waaronder redelijke advocaatkosten, die derden doen gelden als een gevolg van uw schending van enige bepaling in deze EULA, uw nalatige of onrechtmatige handelingen en/of uw overtreding van toepasselijke wetten.

12. COMPLETE OVEREENKOMST
Deze EULA is de complete overeenkomst met betrekking tot ons Product; deze vervangt alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke correspondentie, voorstellen en verklaringen met betrekking tot ons Product. Deze EULA heeft de overhand op tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van enige aankooporder, besteldocument, erkenning, bevestiging of een ander door u verstrekt document – zelfs als dit door ons werd ondertekend en teruggestuurd of als een dergelijke aankooporder of een ander door u verstrekt document tekst bevat die het tegendeel beweert. Voor zover de voorwaarden van TeamViewer en Acronis verkoopvoorwaarden, vaakgestelde vragen (FAQ’s), gedragslijnen of programma’s in strijd zijn met de voorwaarden van deze EULA, gelden en regelen de voorwaarden van deze EULA.