Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Compuvision-IT

Dit is de privacyverklaring van Compuvision-IT, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02081612. Ons kantoor is gevestigd aan de Wendtsteinweg 9, 9363 AK in Marum (Gr.). Compuvision-IT valt hiermee onder het Nederlands recht.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 15 mei 2018.

Bij Compuvision-IT worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wet of Wpb), deze regelt wat er wel en niet mag met deze gegevens. Compuvision-IT hanteert verschillende werkwijzen om de privacy van uw data te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen. Compuvision-IT wordt volgens de Wet aangemerkt als ‘bewerker’, omdat onze dienstverlening bestaat uit het opslaan en bewaren van de klant data. Tevens beheert Compuvision-IT de systemen en applicaties waarmee de data beschikbaar gesteld wordt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende diensten:
• Onze website (www.compuvision.nl)
• Het gebruik van cookies (kunt u voor instemmen of weigeren middels de pop-up als u www.compuvision.nl opent)
• Ons administratiepakket waarin de N.A.W. gegevens van onzen klanten staan

Via deze privacyverklaring vermelden wij voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Daarbij beperken wij de verzameling van persoonsgegevens tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden. Natuurlijk vragen wij u van tevoren om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Compuvision-IT neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren u recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Compuvision-IT respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wees ervan bewust dat Compuvision-IT niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites waarmee u in contact komt via een link op onze website. Wij raden u aan als u via onze website doorklikt naar websites van derden, telkens de privacyverklaring van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Op onze website verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:
1. Doel: het invullen van een contactformulier;
o Registratie: (bedrijfs)naam, adresgegevens, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), en bedrijfsgegevens en de gegevens die u uit eigen beweging invult in het bericht. Voordat u dit formulier naar ons zend, geeft Compuvision-IT middels de pop-up die verschijnt toestemming om uw gegevens intern te verwerken.
2. Doel: het versturen van nieuwsbrieven, waarop u zich kunt afmelden wanneer u deze niet meer wenst te ontvangen;
o Registratie: (bedrijfs)naam, adresgegevens, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), en bedrijfsgegevens worden bij onze partner (Laposta Mailing) beheerd. Compuvision-IT heeft met deze partij een Verwerkers overeenkomst afgesloten waardoor uw gegevens volgens de AVG wet worden opgeslagen. Deze gegevens worden alleen door Compuvision-IT verwerkt en niet door derden.

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie hierover.

Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken actief. De meldplicht datalekken in de Wbp eist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De “Richtsnoeren meldplicht datalekken” van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover nadere informatie. Wij zullen u als verantwoordelijke tijdig, juist en volledig informeren over relevante incidenten, zodat u als verantwoordelijke aan de wettelijke vereisten kunt voldoen. Compuvision-IT zal geen meldingen aan het de Autoriteit Persoonsgegevens doen, zonder dat de verantwoordelijke daarvoor een verzoek indient.

Betrouwbaarheid en beveiliging van gegevens
Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom hebben wij verschillende controlemaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen van onrechtmatige gebruik.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.
Verstrekking aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij dat noodzakelijk is om de gevraagde diensten te leveren, of wanneer wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Minderjarigen
Ben je 16 jaar of jonger, dan mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website en overige diensten.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun u ons een verzoek toesturen om deze persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het medium van uw voorkeur. Indien uw gegevens niet (meer) kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren. Bijvoorbeeld door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet daarbij om op de kopie het BSN nummer én de pasfoto onleesbaar te maken. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan moet u een kopie van het betreffende cookie meesturen. Deze is terug te vinden in de instellingen van de browser.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij staan voor u klaar als u vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Kom je er toch niet met ons uit? Dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacy toezichthouder in Nederland.

Contactgegevens
Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens en/of deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

Compuvision-IT